Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzat

1. Szervező Kun-György-Péterfi Andrea E.V. (MAGYARORSZÁG, 2230 GYÖMRŐ, GYÖNGYVIRÁG UTCA 33., 40935425-1-33/ 58062177) továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag 18. Életévét betöltött magyar állampolgár, természetes személy, nyilvános profillal vehet részt, aki a Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). 

A Játékban való részvételhez szükséges Kun-György-Péterfi Andrea E.V által az
https://www.instagram.com/ayoga.shop/

oldalon posztolt játékfelhívás utasításait követni.

 1.1 A Játékban való részvétel a jelen Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. A játékos tudomásul veszi, hogy a részvételi feltételek teljesítése előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására nem hivatkozhat. Amennyiben a játékos a jelen játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni.

2. A Játék menete, sorsolás időpontja és nyereménye 

2.1 A nyereményjáték ideje: A játék időtartama: 2024.04.24.– 2024.05.05. 

2.2 A nyereményjáték menete:
1. Kövesd az @ayoga.shop instagram oldalt!

2. Lájkold ezt a posztot!

3. Írd meg kommentbe anyukád nevének a jelentését.

4. Említsd meg a barátaidat (max. 5 fő), hogy ők is részt vehessenek a játékban!

2.3 Örülünk, ha a nyereményjátékot megosztod, de ez nem feltétele a játékban való részvételnek. 

2.4 A Játék nyereménye:

  • 50%-os kupon, ami bármelyik termékre felhasználható
  • 1 db ayoga gyertya

2.5 A nyeremény sorsolás időpontja: 2024.05.06. melyre számítógép segítségével kerül sor a következő címen: Kun-György-péterfi Andrea E.V. 2230 Gyömrő, Gyöngyvirág utca 33. A Szervező az ajándék nyerteseknek a nevét (FB/IG felhasználói nevét) az adott Instagram poszt hozzászólásában közzéteszi a sorsolástól számított 48 órán belül és a nyerteseket üzenetben felkeresi. 

3. Adategyeztetés 

3.1 Az ajándék nyertesének privát messenger üzenetben kell válaszolnia a szervezőnek és megadnia teljes nevét, valamint postacímét.

3.2 A Játék nyereményét csak olyan Játékos nyerheti és kaphatja meg, aki a Játék időtartama alatt és a sorsolás időpontjában is még élő Instagram regisztrációval rendelkezik. 

4. A Játékban részt vevő személyek 

4.1 A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 1 héten belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani. 

4.2 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/nyereményt) másik nyereménnyel (ajándékkal/nyereménnyel) helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos, vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el. 

4.3 A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. 

4.4 A nyereménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Szervező a hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. Szervezőt a Nyeremény átadásán és esetleges adóvonzatuk kiegyenlítésén túl további kötelezettség nem terheli.

4.5 A nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha: 

➔ nem múlt el 18 éves; 

➔ a Lebonyolító megkeresésére  1 héten belül nem válaszol; 

➔ nem lehet felvenni a nyertessel privát üzenet formájában a kapcsolatot; 

➔ a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a Nyereményt nem tudja, vagy nem akarja átvenni; 

➔ egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert; 

➔ egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja; 

➔ jelen játékszabályzat bármely pontját megsérti.

5. Nyereményjátékot Szervező Rendelkezések 

5.1 Szervező a jelen játékszabályzat és a Játék menetének vagy a Játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. A játékban, csak olyan hozzászólás (komment) vehet részt, amely közerkölcsöt, mások vallási, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, személyes és egyéb jogot, illetve jogszabályt nem sért. Nem sérti a szervező jó hírnevét és üzleti érdekeit, vagy bármilyen módon sértő lehet. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja. 

5.2 A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Facebook és/vagy Instagram oldalai technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) el, illetve a sorsoláshoz szükséges adatok nem nyerhetők ki. A Szervező az e bekezdésben leírtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja. 

5.3 Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt. 

5.4 A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot, irányadó jog a magyar jog.

5.5 A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el. Ez promóció nem az Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve.

6. Adatvédelmi tájékoztató 

6.1 A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Minden adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységéért tartozik felelősséggel. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel a jelen játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik. 

6.2 A jelen nyereményjátékra a Kun-György-Péterfi Andrea e.v. weboldalán található adatvédelmi tájékoztatóban leírtak érvényesek. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban, önkéntesen elfogadja és hozzájárulását adja, hogy a Kun-György-Péterfi Andrea e.v. a nyertes adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje: 

6.3 A Szervező a nyertes Játékos IG felhasználónevét, illetve annak nyertes azonosítására alkalmas részletét teszi közzé a szervező Instagram oldalán https://www.instagram.com/ayoga.shop/
A nyereményjátékot az Instagram semmilyen módon nem szponzorálta. 

Kun-György-Péterfi Andrea e.v. 

2230 Gyömrő, Gyöngyvirág utca 33.

2024.04.24.